browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

De nieuwe Woningwet 2015

Posted by on 3 september 2015

2015-sept (13)Meer invloed voor huurdersorganisaties

Ymere moet terug naar de basis

Woningcorporaties moeten zich weer volledig richten op de huisvesting van mensen met een smalle beurs en vaker ‘passend’ toewijzen.
En huurdersorganisaties krijgen een veel sterkere positie. Dat zijn enkele veranderingen als gevolg van de nieuwe Woningwet 2015 die 1 juli is ingegaan.
Lokale afspraken centraal
In het nieuwe stelsel krijgen gemeenten meer macht over het beleid van corporaties en zijn huurdersorganisaties een volwaardige partner bij het maken van prestatieafspraken. De woonvisie van gemeenten of woonregio’s is leidend. Daarin ligt voor vijf jaar het volkshuisvestingsbeleid vast. Corporaties moeten hier ‘naar vermogen’ aan bijdragen en ‘bieden’ op deze woonvisie.
Jaarlijkse cyclus
In een jaarlijkse cyclus onderhandelen gemeenten, corporaties en huurdersorganisatie vervolgens gedrieën over de prioriteiten en leggen die bindend vast in prestatieafspraken Huurdersorganisaties hadden tot nog toe alleen adviesrecht. “Straks zitten we via Huurdersorganisatie Amsterdam echt aan het stuur”, aldus SBO. De huurdersorganisaties hebben nu ook informatierecht en kunnen bij geschillen bezwaar aantekenen bij de minister. Dit betekent ook dat huurdersorganisaties zelf beleid moeten gaan ontwikkelen.
De nieuwe Woningwet perkt het speelveld voor corporaties in. Ze keren terug naar hun kerntaak: bouw en onderhoud van sociale huurwoning-en.
Zo moeten ze hun sociale en commerciële activiteiten gaan scheiden en begin 2017 hiertoe een voorstel klaar hebben.
Ook moeten corporaties zich gaan beperken tot één werkgebied. Voor Ymere zal dit naar verwachting de stadsregio Amsterdam worden. Duurdere woningen bouwen in stadsver-nieuwingsgebieden mag alleen nog als er geen marktpartijen zijn die dit willen doen.
Passend toewijzen
Corporaties moeten daarnaast gaan toetsen of een aangeboden woning ook betaalbaar is voor een potentiële huurder. In 2018 moeten ze 95% van de huishoudens met recht op huurtoeslag een woning aanbieden met een huurprijs tot aan de aftoppingsgrens. Die aftoppingsgrens is het maximumbedrag waarover huurtoeslag wordt berekend: voor een- en tweepersoons-huishoudens € 575,87. Voor meerpersoonshuishoudens € 618,24 (bedragen 2015).
Landelijk wordt momenteel slechts 70% van de vrijkomende corporatiewoningen passend toegewezen. In Amsterdam is dat nog minder: 60%, zo bleek onlangs uit onderzoek.
Vanaf 1 juli mogen corporaties tevens tijdelijk voor vijf jaar 10% van hun sociale huurwoningen toewijzen aan inkomens tussen € 34.911 en € 38.950. Ze mogen 10% vrij blijven toewijzen, maar wel met voorrang voor mensen met fysieke of psychische beperkingen.
Daarnaast komt er meer ruimte voor tijdelijke huurcontracten. In het Woningwaarderings-stelsel (puntenstelsel) gaat de WOZ-waarde voor ongeveer een kwart meetellen. De zogeheten Donnerpunten (schaarste punten) vervallen.
Duurzaamheid en goed bestuur
Bijdragen aan duurzaamheid en energiezuinig wonen blijft een kerntaak van corporaties.
Een nieuwe Autoriteit Woningcorporaties gaat onafhankelijk en integraal toezicht houden.

Andere verbeteringen
voor huurdersorganisaties
■ Huurdersorganisaties krijgen instemmingsrecht bij fusies en verbindingen. Alleen bij dreigend faillissement vervalt dit instemmingsrecht. Voorbeeld van een huidige verbinding is Woningnet.
■ De Raad van Commissarissen van een corporatie gaat voor minimaal een derde uit huurders-commissarissen bestaan.
■ Het recht op financiering van huurders-organisaties wordt beter vastgelegd. Een jaarbegroting vooraf vervangt geld vragen achteraf.
■ Meer geld voor professionalisering. Verhuurders worden verplicht scholingskosten te betalen, minimaal drie dagen per jaar, en moeten inhuur van extern deskundigen vergoeden.
■ Huurdersorganisaties krijgen de mogelijkheid een huurdersraadpleging te houden. Gemeenten en corporaties krijgen dat recht ook. Ook krijgen huurdersorganisaties recht van enquête. Bij wanbeleid van een corporatie kan de huurdersorganisatie de Ondernemingskamer vragen onderzoek te doen. De Ondernemingskamer kan daarna maatregelen treffen.
■ Corporaties moeten een sociaal statuut opstellen met daarin afspraken over sloop en renovatie en hoe bewoners hierbij worden betrokken. Ze dienen dit op te stellen in overleg met de gemeente en huurdersorganisaties. In het statuut staan ook afspraken over verhuis- en inrichtingskosten.
■ Huurders krijgen de mogelijkheid een wooncoöperatie op te richten. Voor zelfbeheer geldt een minimum van vijf woningen. Huurders die dit willen krijgen zes maanden de tijd en € 5000,- van de corporatie om een businessplan hiervoor te maken.

Comments are closed.