browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Gelezen op Nu over Ymere

Posted by on 27 november 2016

Gelezen over Ymere op: www.Nu/Ymere

Twee ontslagen oud-topfunctionarissen van woningcorporatie Ymere kregen vorig jaar na hun vertrek ontslagvergoedingen mee van in totaal bijna zeven ton. 

Dat melde RTL Z  op basis van het jaarverslag  van Ymere. Daarin staat dat een ontslagen “directeur projectontwikkeling” 494.651 euro ontving. Een vertrokken “directeur waarde-st2016-gelduring” kreeg 188.860 euro mee na zijn vertrek.

Het jaar daarvoor bleek ook al dat de corporatie  drie vertrokken bestuurders afkoopsommen meegaf van samen een half miljoen euro.

Ook de SHY (Samenwerkende Huurdersorganisaties Ymere vindt dit niet passen en schreef hierover het volgende aan de directie van Ymere: Uitkering wegens beëindiging dienstverband topfunctionarissen. Ymere rapporteert dat aan een Directeur projectontwikkeling € 494.651 aan ontslagvergoeding is uitgekeerd. SHY krijgt vanuit haar achterban daarover kritische vragen. In de WNT is er sprake van een uitzondering. Los hiervan vindt SHY dat deze uitkering buiten alle proportie is en ook al biedt de wet de ruimte, dat Ymere deze ruimte niet hoeft toe te passen.

En over een verdubbeling van de vergoeding aan de raad van Commissarissen:                        Bezoldiging Raad van Commissarissen een toename van 54%, totaal met in een totaalbedrag van
€ 41.628 per jaar. Dit onderwerp is in de overlegvergadering van 10 mei 2016 aan de orde gesteld.

Wij (de bewonersorganisatie) zijn echter niet overtuigd van de noodzaak tot deze buitensporige verhoging.

Aldus het SHY.

Comments are closed.