browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

” Het sociale van een Tuindorp”.

Posted by on 25 november 2016

Hoe het sociale van een tuindorp verloren gaat!

Samenvatting uit de brief aan Ymere betreft: Het verloren gaan van de sociale structuur en de verloedering van Floradorp door verkoop van woningen en te hoge huren.
Floradorp is van oudsher een arbeidersbuurt met een zeer hechte sociale structuur. De drie-kamer woningen zijn met een oppervlakte van de vertrekken van minder dan 50 m²  wel klein en heel pover in uitvoering.

Ze zijn door het Gemeentelijke Woningbedrijf in 1928-1929 voor 3200 gulden (ca. € 1600,-) per woning neergezet voor de huisvesting van arbeiders, de laagst betaalden, in de jaren 70 is het een plaatsingsbuurt geweest. Het is een houtskeletbouw op een betonnen plaat. De buitenmuren bestaan uit éénsteensmuren met een klamp, de meeste woningen hebben onder de vloer nog loden af- en toevoer waterleidingen, die doorlopen naar de andere woningen. De afvoeren van afval- en rioolwater van de huizen komen uit op een ringleiding die aan de achterkant doorloopt en waar meerdere huizen op aangesloten zijn, vaak van een heel blok. Omdat deze huizen door de bouw veel vochtklachten hadden, is er aan de buitenkant piepschuimisolatie en een stuclaag met een of twee versterkingslagen aangebracht.

Om de vochthuishouding te verbeteren werd bij leegkomst ook mechanische ventilatie aangebracht, is enige jaren geleden zonder overleg stopgezet, (was schijnbaar te duur voor Ymere).

De Huurdersvereniging zag tijdens de werkzaamheden dat deze isolatievoorziening niet goed werd uitgevoerd en heeft voor de oplevering geëist dat er een onderzoek gedaan zou worden door een onafhankelijke partij. TNO heeft dit onderzoek gedaan en kwam met een vernietigend oordeel over de buitengevels; nergens werd de bestekmatige vereiste kwaliteit gehaald. De gevels zijn daardoor zeer kwetsbaar en zeer onderhoudsgevoelig.
TNO gaf Ymere de raad twee maal per jaar een controle beurt te houden en beschadigingen zo snel mogelijk te laten herstellen door een gespecialiseerd bedrijf. Reparaties zijn daarom zeer kostbaar.
De aannemer Heddes heeft de garantie en het onderhoud daarop afgekocht, Ymere heeft daarvoor een aanzienlijk bedrag ontvangen. Ymere kan daarom, juridische gezien, voor dit extra en duur onderhoud (verborgen gebrek) verantwoordelijk worden gesteld. Mede gezien dat over de kwetsbaarheid i.v.m. de slechte kwaliteit van de gevelisolatie niets is opgenomen in de koopcontracten (Een reden te meer om alle verkoop stop te zetten).

Geen Goede vochthuishouding zolang er geen mechanische ventilatie aangebracht is. Verder is er nog een ander gebrek aanwezig, dat is de gehorigheid. Dit gebrek wordt wel vermeld door Ymere bij verhuur.

In de drie naast elkaar gelegen buurten Floradorp, Helitroop- en Latherus, heeft Ymere nu een verkoopvijver van zo’n 1000 sociale huurwoningen wij zijn van mening dat dit al veel te veel is.

Verkoop in Floradorp geeft een verloedering en een armoedig aangezicfloraweg1ht. (zie foto).
Men kan dit nu al zien aan de onlangs uitgevoerde schilderbeurt. Niet geschilderde gevels, afwijkende kleuren en onbeschilderd houtwerk geven een verloederd en armoedig aangezicht. Kopers zijn blij als ze hun hypotheek kunnen betalen, een groot deel heeft geen geld voor schilderwerk en zeker niet om alle muren van de gevels te laten schilderen. Dit zou bij een gewoon bakstenen huis ook niet nodig zijn! De meesten onderhouden zelfs de tuinen niet, wat duidelijk waarneembaar is. En het wordt naar verwachting nog erger als de voordeuren of andere delen van het huis vervangen moeten worden.

Het wordt nu al hfloraweg2et Toverballendorp genoemd. Foto hiernaast met een aantal verkochte huizen aan de Floraweg, dus aan de buitenkant van Floradorp.   Het onderhoud van de huurwoningen wordt door de verkoop-woningen tussen huurhuizen alleen maar moeilijker en veel duurder voor. Het vernieuwen van doorlopende dakgoten en ander dak-werk (vervanging van pannen) rioleringen, schilderwerk, reparatie aan stukwerk gevels etc. is door de aansluitende bouw lastiger en moeilijker en daardoor ook veel duurder in uitvoering.

De vriendelijkheid, de grote gehechtheid en de sociale structuur, het dorpsgevoel wordt vernietigd. Een vriendelijk sociaal bewogen gemeenschap wordt vernietigd. Al jaren merken wij dat kopers maar ook de bewoners in de duurdere huurwoningen zich niet zich willen aansluiten of zich verbonden voelen met de buurt. Deze nieuwe bewoners zien het wonen in Floradorp als iets tijdelijks, omdat zij vaak geen andere keus hadden. Armoede en schulden nemen toe. Ze moeten vaak beiden dag en nacht werken om de hypotheek of de huur op te brengen en hebben geen tijd voor sociale contacten of activiteiten. De mutatiegraad is het hoogste bij kopers van huizen en huurders met een hoge huur, € 700 en meer, zijn al jaren geen uitzonderingen meer.
De kinderen die geborenen en getogen zijn in Floradorp en er wel graag gemotiveerd willen wonen, krijgen geen kans meer, omdat de huur of de hypotheek voor deze starters niet op te brengen is, en de wachttijden te lang zijn. De grote instroom van buiten af vernietigt de gehechtheid en sociale structuur van het dorp.

Kwaliteit van de bewoners die er samen in slaagden hun dorp als leefgemeenschap fier en weerbaar overeind te houden. Met een stevige kern van vriendelijke eigenzinnige, sociale en bewogen mensen. Voor wie Floradorp het decor van hun leven is. De bewoners die er thuis zijn en horen te zijn. Dit zijn woorden (zinnen) die Ymere zelf de laatste jaren geschreven en gepubliceerd heeft over Floradorp. Maar helaas is dit na ruim 13 jaar verkoop en de hogere huren aan het verdwijnen.

Het evenwicht tussen huur- en verkoopwoningen in Floradorp wordt te veel aangetast.
Wij willen zoveel mogelijk sociale huurwoningen behouden. Door meer woningen die in de verkoop en in de vrije sector verdwijnen, nemen de sociale huurwoningen zeer snel in aantal af. Hierdoor ontstaan er grote veranderingen die niet altijd ten gunste van de buurt zijn.

Het eerder gebruikte argument van Ymere dat bij verkoop; wat meer koopkrachtige mensen de buurt ten goede zouden komen, blijkt na ruim 13 jaar verkoop een onjuist argument te zijn geweest. Daar is al veel met u over gesproken. In een grote straal rondom Floradorp zijn er bijna geen sociale huurhuizen meer te vinden. En voor elke sociale woning die verkocht wordt komt er geen sociale huurwoning woning terug, zeker niet in deze tijd.

De burengeschillen nemen toe.
Omdat kopers van huizen er een andere mentaliteit op na houden nemen botsingen alleen maar toe. Kopers houden over het algemeen minder rekening met hun buren, het is hun eigendom en niemand heeft er iets mee te maken hoe ze daar gebruik van maken en hoe hun tuin eruit ziet. Er ontstaan ook conflicten bij verstoppingen van ringleidingen en dakgoten. De burenoverlast en de conflicten die hierdoor ontstaat, vallen dan ook niet meer te corrigeren via Ymere.

Kopers kunnen al na korte tijd voor grote niet voorziene kosten komen te staan.
Kopers van de huizen in Floradorp realiseren zich vaak niet dat ze niet een huis kopen met gewone bakstenen muren, maar een huis met gevels van piepschuim. De woningen zijn door de buitengevels (stucwerk met piepschuim) zeer schadegevoelig en zeer brandbaar, en nog eens gevaarlijk bij brand door de zware pikzwarte rookontwikkeling. De buitengevel-isolatie van de woningen bestaat namelijk uit 10 cm piepschuim en daarover een stuclaagje. Deze stuclaag is zeer gevoelig voor beschadigingen en deze moeten zo snel mogelijke hersteld worden om niet erger te voorkomen. Dit mag en kan alleen maar door een zeer gespecialiseerd bedrijf uitgevoerd worden, wat zeer hoge kosten met zich meebrengt. Een huis van normale bakstenen heeft deze schadegevoeligheid niet. Graffiti is op deze stuclaag ook niet meer te verwijderen, alleen maar door de gehele muur over te schilderen. dat dit extra en grote kosten met zich mee brengt en als ze het laten zitten, wordt het aangezicht alleen maar steeds slechter.

Tevens is gebleken dat bij brand dit piepschuim zeer gevaarlijk is.
Bij brand is in een paar minuten tijd de gehele muur van de woning totaal weggesmolten/verbrand, dit gaat dan gepaard met zeer zware en gevaarlijke pikzwarte rook. Alleen de dunne stuclaag staat dan nog overeind en los van de bakstenen-muur. Dit is niet zo maar een verhaaltje, het is helaas al twee keer gebeurd dat brand op straat ontstond met het gevolg dat in zeer korte tijd het piepschuim van de hele woning in brand stond tot aan het dak en ook de kozijnen vlam vatten en de ruiten sprongen.

De splitsingsvergunning had 13 jaar geleden nooit mogen worden afgegeven omdat er geen checklist was geleverd. Ruim 2 jaar nadat de verkoop gestart was, zijn wij hier achter gekomen, dit had volgens het convenant verkoop sociaal huurwoningen nooit mogen gebeuren, Ymere en de gemeente (Stadsdeel) zijn hier in gebreke gebleven, temeer daar het hier niet ging om normale bouw, maar om piep-schuimen muren en waar de vochthuishouding niet deugd (schimmelvorming). Er is dan ook een kantonrechter uitspraak dat er in alle huizen van Floradorp o.a. mechanische ventilatie moet worden aangebracht.

De Huurdersvereniging en haar bewoners zijn dan ook tegen uitbreiding van de verkoop in Floradorp en adviseren dat Ymere beter de gehele verkoop in Floradorp kan stop zetten. Dit is 9 september 2012 op de jaarvergadering van de Huurdersvereniging, waar een kleine 100 bewoners aanwezig waren, in stemming gebracht. Deze uitslag is al eerder door ons, op een periodiek overleg met u geventileerd.
De geliefdheid van het complex is een verdienste van de oudere bewoners, Huurdersvereniging en Buurtbeheer, die al 50 jaar lang er alles aan gedaan hebben om hun dorp leefbaar te krijgen en te houden. Wij zijn ervan overtuigd dat het ook in het belang van Ymere is om dat voor de toekomst zo te houden!

 

Comments are closed.