browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Overleg met Ymere

Posted by on 3 september 2015

2015-sept (1)Overleg met Ymere en afhandeling van klachten
In onze brief van 25 maart 2014 aan Ymere (opzeggen van het periodiek overleg) hebben wij o.a. het volgende geschreven:
Dat wij geen nut meer zagen in het mondeling overleg, omdat Ymere zijn afspraken met ons niet nakwam, ons niet of onvolledig informeerde over zaken die van belang (kunnen) zijn voor ons, of voor de bewoners.
Verder dat:
Wij wel gebruik blijven maken van ons advies- en informatierecht.

Tevens verzochten wij Ymere in het vervolg alle belangrijke informatie, die van belang kan zijn voor onze bewoners, schriftelijk en/of per email aan ons toe te sturen.

Wij hebben op verzoek van Ymere vorig jaar een 3 tal o.a. (kennismakings) gesprekken gehad met Sander en Steven van Ymere en na een 1 jaar (net ingewerkt) ,is Steven de consulent gebiedsbeheer al weer vervangen, door Mevr. H. van Altena en is inmiddels ook de Regio manager van Noord weer vervangen. Wij blijven steeds maar weer geconfronteerd worden met nieuwe gezichten. Die dan niks weten van eerder gemaakte afspraken met ons, alhoewel er bij Ymere er een handboek ligt Periodiek Overleg H.V. Floradorp.

Onze huurdersvereniging heeft de afgelopen 2 jaar Ymere verschillende keren aangesproken op vaak ernstige fouten die gemaakt werden. Ymere gaf dan altijd als antwoord: “wij doen dit toch niet expres! ”
Wij geloven ook niet dat de directie en het personeel met moedwil fouten maakt waardoor bewoners gedupeerd worden. Maar deze fouten worden wel gemaakt, en vaak niet gecorrigeerd.
Wij krijgen zeer sterk de indruk dat Ymere de laatste jaren overal zoveel mogelijk geld wil uithalen en zo min mogelijk daar iets tegenover willen stellen voor de bewoners.
Vorig jaar hebben wij geregeld mutatielijsten met verkeerde punten ontvangen, zo ook met verkeerd gelabelde woningen, maar ook verkeerd berekende huren. Teveel berekende schaarste punten 25 i.p.v. 15.
10 punten meer betekent in de meeste gevallen bij nieuwe verhuringen dus € 52,80 te hoge huur.
Het is voor ons ook vervelend om Ymere steeds te moeten wijzen op hun fouten, op werkzaam-heden die niet goed of in het geheel niet worden uitgevoerd en afspraken die niet worden nagekomen.

Verschillende klachten van bewoners hebben wij door onze bemiddeling meestal met succes bij Ymere kunnen afhandelen, maar af en toe was het een slopende gang van zaken, later werd er dan wel excuses gemaakt voor de gemaakte fouten. Maar wat koop je daarvoor, dit soort dingen moeten voorkomen worden, het geeft frustraties, ergernis en kost een hoop geld.

Vertrouwen komt te voet en gaat te paard.

Als bestuur willen wij eerst afwachten in hoeverre Ymere zijn verplichtingen ten aanzien van onze Huurdersvereniging nakomt en omgaat met onze verzoeken, alvorens weer een vast overleg te gaan houden.

Wat de Huurdersvereniging Floradorp wil: Is een eerlijk en een goed inhoudelijk overleg met YMERE, waarbij het YMERE duidelijk wordt, dat wij een gemeenschappelijk belang hebben.
Dat onze bestuurders zich kosteloos inzetten voor een groter belang, dan hun eigen belang.
Dat wij dit doen naast onze verplichtingen als werk, gezin, hobby’s en sociale verplichtingen.
Buiten onze eigen betrokkenheid is er niets wat ons aan dit proces bindt.
De medewerkers van YMERE die aan het participatieproces deelnemen, dienen zich hier beter van bewust te zijn.
Het is belangrijk dat alle deelnemers gemotiveerd worden, zijn en blijven.
En het bespaart Ymere een hoop geld, geld wat ze beter kunnen besteden aan onderhoud en renovatie.

Comments are closed.