browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Verslag van Stichtingsraad van 15 september 2016

Posted by on 18 november 2016

SBO is nu Huurders Ymere Amsterdam Stichting Bewonersorganisatie  (SBO) gaat in 2016 verder onder de naam: Huurders Ymere Amsterdam (HYA).                                   
Met de website huurdersymere.amsterdam en mailadres info@huurdersymere.amsterdam.

Verslag van Stichtingsraad van 15 september.

90% woningen blijft sociaal verhuurdYmere kiest voor een hybride scheiding van woningvoorraad en commercieel vastgoed. Daarbij blijft 90% van de woningen onder sociale verhuur vallen. Het aantal vrijesectorwoningen wordt beperkt tot 10%. De sociale huurvoorraad blijft groter dan aanvankelijk het plan was.
Dat vertelde regiomanager Kim Ronner van Ymere. Ronner zit tevens in het projectteam dat de scheiding voorbereidt
DAEB en niet-DAEB De nieuwe Woningwet die in juli 2015 inging, dwingt corporaties zich te richten op hun kerntaak: betaalbare woningen aanbieden voor lage inkomens. Onderdeel van de wet is dat corporaties hun maatschappelijk en commercieel vastgoed gaan scheiden, administratief of juridisch.

Sociale huurwoningen en maatschappelijke vastgoed gaan onder Diensten van algemeen belang vallen (DAEB), een Europese term. De verplichte scheiding is een reactie op eerdere financiële malversaties bij corporaties en Europese regelgeving.

De DAEB-tak mag geen commerciële activiteiten ondernemen of daar geld aan uitgeven. In de niet-DAEB-tak worden vrijesectorwoningen en het meeste bedrijfs-onroerend goed ondergebracht. Ymere kiest voor een administratieve scheiding en richt een extra vastgoed bv op die aan het niet-DAEB-deel hangt: de hybride vorm.

“In deze nieuwe dochter komen woningen terecht die niet bijdragen aan de ondernemingsstrategie. Die kunnen een hoge huur opbrengen die we uiteindelijk weer elders kunnen investeren”, aldus Ronner.

Labelen
Om de scheiding voor te bereiden zijn alle woningen voorlopig gelabeld.Uitgangspunt: sociaal blijft alles in gebieden waar Ymere al een substantieel bezit heeft en waar de corporatie ‘een unieke bijdrage’ kan leveren.
Ook moeten die woningen betaalbaar zijn te maken voor lage en middeninkomens. Gemengde complexen worden zo veel mogelijk voorkomen.
Volgens de voorlopige inventarisatie van de 78.000 woningen van Ymere, blijven er dan 70.500 sociaal, 5900 komen uit in de vrije sector en 1600 belanden straks in de vastgoed bv.Dat is 90% sociaal, 8% vrije sector en 2% in de vastgoed bv.

Meer sociaal dan Ymere aanvankelijk voor ogen had, aldus Ronner.
Het aantal vrijesectorwoningen gaat terug van een liberalisatievoornemen van 17% naar 10%.Het kan ook zijn dat we sommige complexen van geliberaliseerd naar sociaal gaan terugbrengen, omdat de liberalisatie in het verleden een verkeerde beslissing was.

Bij de ingang van de scheiding begin 2018 worden aldus 500 woningen terug in de sociale sector gebracht.
Het gaat om woningen waarvan de huurprijs maximaal met € 70 omlaag mag gaan.

€ 1750 huur per maand.  
Ronner noemde ook een voorbeeld van een complex dat straks in de vastgoed bv terecht komt: een complex met grote woningen die een huurwaarde hebben van € 1750 in de maand. Deze woningen zijn niet sociaal te maken, noch geschikt voor de doelgroep die € 700 tot € 1000 kan betalen, aldus Ronner. De regiomanager ging niet in op vragen vanuit de zaal om meer complexen te noemen. Volgens haar is de labeling nog niet definitief.

Aantal woningen blijft dalen.
De Samenwerkende Huurdersorganisaties van Ymere (SHY) staan positief tegenover de hybride administratieve scheiding die Ymere kiest. Ook is SHY te spreken over het startpunt dat 90% sociale verhuur blijft.

Minder tevreden is de organisatie over het perspectief voor de lange termijn: door verkoop blijft tot 2025 de voorraad woningen met 5% dalen.Het aantal sociale huurwoningen blijft afnemen.
SHY noemt dat ‘niet acceptabel’.  Ook vindt SHY het jammer dat het energielabel niet is meegenomen in de plannen en mist de organisatie een uitwerking per deelgebied in Amsterdam, waar 37.400 woningen sociaal verhuurd blijven.

Zienswijze 
Clemens Mol zei namens SHY te betreuren dat de organisatie niet betrokken is bij het labelen van de woningen.
De uitspraken over gebieden, waar te investeren en te desinvesteren, zijn inmiddels gedaan.Ook Ymeres plan om mensen in woningen in de vastgoed bv geen recht meer te geven op ondersteuning van de huurdersorganisatie valt bij SHY niet in goede aarde.

Voordracht nieuwe bestuursleden HYA  

Tijdens de Stichtingsraad werden René Adriaan en Nettie de Vos officieel voorgedragen als bestuursleden van HYA en unaniem benoemd. ______________________________________________
Een corporatie die zijn sociale huurwoningen verkoopt wordt niet rijker,maar ………….. steeds armer!

Het aantal woningen neemt af, voor de ontvangen verkoopprijs kan men geen nieuwbouw neer zetten.
Het tekort aan sociale woningen wordt dus alsmaar groter en de wachttijden hiervoor steeds langer.

Comments are closed.